دانلود مقاله تاریخچه و آموزش شنا

دانلود مقاله تاریخچه و آموزش شنا
تعداد صفحات : 65 صفحه

فهرست :
تاریخچه
تاریخچه شنا در ایران
شناوري
شناي کرال سینه و پشت
اصول کاربردي حرکت در آب در 4 شنا
شناي کرال سینه
شناي کرال پشت
شناي قور باغه
شناي پروانه
رانش – پا و ساق پا
طرح درس کلی و اهداف
طرح درس جلسه اول
طرح درس جلسه دوم
طرح درس جلسه سوم
طرح درس جلسه چهارم
طرح درس جلسه پنجم
طرح درس جلسه ششم
طرح درس جلسه هفتم
طرح درس جلسه هشتم
طرح درس جلسه نهم
طرح درس جلسه دهم
طرح درس جلسه دوازدهم
طرح درس جلسه سیزدهم
طرح درس جلسه چهاردهم
طرح درس جلسه پانزدهم

دانلود - 5000 توماندانلود مقاله تاریخچه و آموزش شنا
تعداد صفحات : 65 صفحه

فهرست :
تاریخچه
تاریخچه شنا در ایران
شناوري
شناي کرال سینه و پشت
اصول کاربردي حرکت در آب در 4 شنا
شناي کرال سینه
شناي کرال پشت
شناي قور باغه
شناي پروانه
رانش – پا و ساق پا
طرح درس کلی و اهداف
طرح درس جلسه اول
طرح درس جلسه دوم
طرح درس جلسه سوم
طرح درس جلسه چهارم
طرح درس جلسه پنجم
طرح درس جلسه ششم
طرح درس جلسه هفتم
طرح درس جلسه هشتم
طرح درس جلسه نهم
طرح درس جلسه دهم
طرح درس جلسه دوازدهم
طرح درس جلسه سیزدهم
طرح درس جلسه چهاردهم
طرح درس جلسه پانزدهم

دانلود - 5000 تومان


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,