دانلود مقاله انگلیسی تاثیرات تمرینات ورزشی به همراه ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی تاثیرات تمرینات ورزشی به همراه ترجمه


تاثیرات تمرینات ورزشی بر روی لیپیدها و لیپوپروتئین ها خون در کودکان و نوجوانان

Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and
adolescents

تعداد صفحات انگلیسی: ۴ صفحه

تعداد صفحات فارسی : ۸ صفحه

دانلود متن انگلیسی

چکیده

هدف مقاله زیر توصیف آن چه که در مورد تاثیرات تمرینات ورزشی در کودکان و نوجوانان در لیپیدها و لیپوپروتئین های خون زیر می دانیم، می باشد: مجموع کلسترول (TC)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) ، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C) و تری گلیسیرید (TG). تنها تحقیقاتی که حالت، توالی، طول دوره و شدت ورزش را توصیف می کنند، در این بررسی گنجانده شده اند. نتایج تحقیقات بررسی شده دو پهلو بوده اند. قطعا تاثیرات تمرینات ورزشی بر روی سطح لیپید و لیپوپروتئین خون کودکان و نوجوانان نورمولیپیدمیک دو پهلو بوده است. از چهارده تحقیق بررسی شده، شش تحقیق شاهد تغییر مثبت در نمایه لیپید و لیپوپروتئین خون بوده اند و چهار تحقیق شاهد ……

کلیدواژهعوامل ریسکی قلبی وعروقی، کودکان، نوجوانان، تمرینات ورزشی هوازی.

 

 

دانلود
دانلود مقاله انگلیسی تاثیرات تمرینات ورزشی به همراه ترجمه


تاثیرات تمرینات ورزشی بر روی لیپیدها و لیپوپروتئین ها خون در کودکان و نوجوانان

Effects of exercise training on blood lipids and lipoproteins in children and
adolescents

تعداد صفحات انگلیسی: ۴ صفحه

تعداد صفحات فارسی : ۸ صفحه

دانلود متن انگلیسی

چکیده

هدف مقاله زیر توصیف آن چه که در مورد تاثیرات تمرینات ورزشی در کودکان و نوجوانان در لیپیدها و لیپوپروتئین های خون زیر می دانیم، می باشد: مجموع کلسترول (TC)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) ، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C) و تری گلیسیرید (TG). تنها تحقیقاتی که حالت، توالی، طول دوره و شدت ورزش را توصیف می کنند، در این بررسی گنجانده شده اند. نتایج تحقیقات بررسی شده دو پهلو بوده اند. قطعا تاثیرات تمرینات ورزشی بر روی سطح لیپید و لیپوپروتئین خون کودکان و نوجوانان نورمولیپیدمیک دو پهلو بوده است. از چهارده تحقیق بررسی شده، شش تحقیق شاهد تغییر مثبت در نمایه لیپید و لیپوپروتئین خون بوده اند و چهار تحقیق شاهد ……

کلیدواژهعوامل ریسکی قلبی وعروقی، کودکان، نوجوانان، تمرینات ورزشی هوازی.

 

 

دانلود


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,