مقاله دوي امدادي

مقاله دوي امدادي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست بندي شده و مرتب

مقدمه

اهمیت و ارزش رشته دو و میدانی از چند جهت قابل بررسی است:
الف)دو و میدانی ،یکی از ابزار های رشد و تکامل حرکتی.
حرکت فعال در هر موجودی ،به خصوص در انسان ،با راه رفتن، دویدن و پرش کردن شروع می شود؛بنا براین رشته دو و میدانی که از دوها، پرش ها و پرتاب ها تشکیل شده با طبیعت انسان ....
 
فهرست مطالب:
مقدمه
 موادو رشته های دو و میدانی
 ورزش دو میدانی در ایران
آموزش استارت نشسته
مراحل استارت نشسته
ج:مرحله (حرکت با شلیک تپانچه )
الف:مرحله( به جای خود)
 ب)مرحله حاضر
ج) مرحله حرکت و واکنش نسبت به شلیک تپانچه یا کنده شدن از بلوک های استارت
واکنش در برابرا صدای تپانچه
کندن شدن از بلوک های استارت
 شرح تکنیک دو سرعت
اصول مکانیکی دویدن و مراحل مهم آن
تکنیک گام برداری
اهمیت نیروی راندن بدن به جلو و عوامل مؤثر بر آن
عوامل مؤثر در کاهش انرژی مصرفی هنگام دویدن
ارتباط طول گام و تواتر (سرعت گام برداری) در دو سرعت
رابطه بین سرعت و تکنیک گام برداری در دو 100 متر
ویژگیهای تکنیکی  بعضی از قهرمانان دو سرعت
 نحوه پایان دادن به مسابقه
منبع
 
 
 

 

مقاله دوي امدادي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست بندي شده و مرتب

مقدمه

اهمیت و ارزش رشته دو و میدانی از چند جهت قابل بررسی است:
الف)دو و میدانی ،یکی از ابزار های رشد و تکامل حرکتی.
حرکت فعال در هر موجودی ،به خصوص در انسان ،با راه رفتن، دویدن و پرش کردن شروع می شود؛بنا براین رشته دو و میدانی که از دوها، پرش ها و پرتاب ها تشکیل شده با طبیعت انسان ....
 
فهرست مطالب:
مقدمه
 موادو رشته های دو و میدانی
 ورزش دو میدانی در ایران
آموزش استارت نشسته
مراحل استارت نشسته
ج:مرحله (حرکت با شلیک تپانچه )
الف:مرحله( به جای خود)
 ب)مرحله حاضر
ج) مرحله حرکت و واکنش نسبت به شلیک تپانچه یا کنده شدن از بلوک های استارت
واکنش در برابرا صدای تپانچه
کندن شدن از بلوک های استارت
 شرح تکنیک دو سرعت
اصول مکانیکی دویدن و مراحل مهم آن
تکنیک گام برداری
اهمیت نیروی راندن بدن به جلو و عوامل مؤثر بر آن
عوامل مؤثر در کاهش انرژی مصرفی هنگام دویدن
ارتباط طول گام و تواتر (سرعت گام برداری) در دو سرعت
رابطه بین سرعت و تکنیک گام برداری در دو 100 متر
ویژگیهای تکنیکی  بعضی از قهرمانان دو سرعت
 نحوه پایان دادن به مسابقه
منبع
 
 
 

 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,