مقاله حرکت شناسی عضلات


مقاله حرکت شناسی عضلات

قیمت:80000ریال

پاورپوینت حرکت شناسی عضلات

اسلاید حرکت شناسی عضلات


بخشی از مطالب موجود در پاورپونت :

عضله ذوزنقه، عضله تختی است که در ناحیه سطحی بالای پشت قرار دارد،و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس می باشد.
( این عضله دارای چهار قسمت می باشد)
این عضله در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته است و به دو قسمت متوازی الاضلاع کوچک و بزرگ تقسیم
میشود، اما به طور کلی تحت عنوان یک عضله بررسی میشود.
عضله ذوزنقه در قسمت خارجی و خلفی گردن،در زیر قسمت اول ذوزنقه قرار گرفته است و قابل لمس نیست.
این عضله در زیر استخوان کتف قرار دارد و هنگامیکه دست در مقابل مقاومتی به بالای سر برده می شود،در منطقه زیر لبه خارجی کتف قابل لمس می باشد.
این عضله در جلوی سینه و در زیر عضله سینه ای بزرگ قرار دارد و به صورت مستقیم قابل لمس نیست.
این عضله در زیر ترقوه قرار گرفته است،و توسط عضله سینه ای بزرگ پوشیده شده است و قابل لمس نیست.
هماهنگی بسیار موزونی بین حرکت های استخوان های کتف و بازو وجود دارد. به طوریکه حرکات بازو در جهات مختلف باعث حرکات ترقوه و به خصوص کتف می شود.
عضله دالی از عضله های سطحی
بدن می باشد. این عضله سه قسمت است
و به راحتی لمس می شود.
عضله پر قدرتی است و در حفره فوق خاری در زیر بخش دوم ذوزنقه قرار گرفته است و قابل لمس نیست.
عضله بزرگی است و به صورت سطحی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته است و قابل لمس می باشد.این عضله به دو بخش جناغی وترقوه ای تقسیم می شود ودر پرتاب ها نقش مهمی ایفا می کند.
این عضله ،عضله کوچکی است که در
قسمت داخلی و بالای استخوان بازو
قرار گرفته است.
این عضله در بخش خلفی
و پایین استخوان کتف قرار گرفته است
و قابل لمس می باشد.
این دو عضله در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و نیز عمل یکسان دارند.ایندو عضله در قسمت سطحی قرار دارند وقابل لمس هستند.(به جز بخش کمی از آنها که در زیرعضله دالی و ذوزنقه قرار دارد.)


عناوین استفاده شده در این پاورپونت :

عضلات بدن انسان
عضلات کمربند شانه (کتف)
حرکات مهم استخوان کتف
عضلات کمربند شانه به دو گروه تقسیم میشود
عضله ذوزنقه(Trapezius)
عضله گوشه ای(Levator scapulae)
عضله دندانه ای بزرگ(دندانه ای قدامی)(Serratus Anterior)
عضله سینه ای کوچک(Pectoralis minor)
عضله تحت ترقوه ای(subclavius)
عضله دالی(Deltoid)
عضله فوق خاری(Supraspinatus)
عضله سینه ای بزرگ(Pectoralis major)
عضله غرابی بازویی(Coracobrachialis)
عضله پشتی بزرگ(Latissimus Dorsi)
عضله گرد بزرگ(Teresmajor)
عضله تحت خاری- گرد کوچک(Infraspinatus-Teresminor)
عضله تحت کتفی(Subscapularis)
عضلات چرخش دهنده سردستی(Rotator cuff)
عضله دوسر بازویی(Biceps)
عضله سه سر بازویی(Triceps)
عضلات آرنج و ساعد(Elbow and forearm)
عضله بازویی زنداعلایی(Brachioradialis)
عضله بازویی قدامی(Brachialis)
عضله درون گرداننده مدور(Pronator Teres)
عضله مربع درون گرداننده(Pronator quadratus)
عضله برون گرداننده کوتاه(Supinator)
عضله سه گوش آرنجی(Anconeus)
عضلات مچ و انگشتان(Wrist and fingers)
عضلات مچ دست
عضله کف دستی طویل(Palmaris longus)
عضله زند اعلایی قدامی(Flexor carpi radialis)
عضله زند اسفلی قدامی(flexor carpi ulnaris)
عضله تا کننده سطحی انگشتان دست(Flexor digitorum superficialis)
عضله زند اسفلی خلفی(Extensor carpi ulnaris)
عضله زند اعلایی خلفی(Extensor carpi radiali longus)
عضله زند اعلایی خلفی کوتاه(Extensor carpiradialis bervis)
عضله باز کننده انگشتان دست(Extensor digitorum)
عضلات ناحیه ساعد
عضله باز کننده دراز شست(Extensor pollicis longus)
عضله باز کننده کوتاه شست دست(Extensorpollicis brevis)
عضله دور کننده دراز شست دست(Abductor pollicis longus)
عضله تا کننده دراز شست دست(Flexor pollicis longus)
عضله باز کننده انگشت سبابه(Extensor indicis)
عضله باز کننده انگشت کوچک دست(Extensor digiti minimi)
عضله تا کننده عمقی انگشتان دست(Flexor digitorm profunds)
عضلات دست
عضله تا کننده کوتاه شست دست(Flexor pollicis brevis)
عضله دور کننده کوتاه شست دست(Abductor pollicis brevis)
عضله آپوزیتور شست(Opponens Pollicis)
عضله نزدیک کننده شست دست(Adductor pollicis)
عضله دور کننده انگشت کوچک(Abduction digiti minimi)
عضله تا کننده کوتاه انگشت کوچک(Flexor digiti minimi brevis)
عضله آپوزیتور انگشت کوچک(Opponens digiti minimi)
عضلات بین استخوانی پشت دستی(Dorsal interossei)
عضلات بین استخوانی کف دستی(Pamar interossei)
عضلات دودی دست(Lumbricales)
گرفتن
عضلات ران(Hip)
عضله سوئز(Psoas)
عضله خاصره ای(Iliacus)
عضله راست قدامی(Rectus femoris)
عضله شانه ای(Pectineus)
عضله خیاطه(Sartorius)
عضله کشنده پهن نیام(Tensor facsia latae)
عضله سرینی بزرگ(Glutes maximus)
عضله سرینی میانی(Glutes medius)
عضله سرینی کوچک(Glutes minimus)
عضله نزدیک کنده بزرگ(Adductor magnus)
عضله نزدیک کننده طویل(Adductor longus)
عضله نزدیک کننده کوتاه(Adductor brevis)
عضله راست داخلی(Gracilis)
گروه عضلات همسترینگ(Hamstring)
عضله نیم وتری(Semitendinosus)
عضله نیم غشایی(Semimembranons)
عضله دو سر رانی(Biceps femoris)
عضلات چرخش دهنده خارجی(Outward rotators)
عضلات زانو(knee)
عضلات عمل کننده بر مفصل زانو
عضلات رانی(Vasti)
عضله رکبی(Popliteus)
عضله دوقلو(Gastrocnemius)
عضله کف پایی(Plantaris)
عضلات مچ پا(Ankle and foot)
عضله ساقی قدامی(Tibialis Anterior)
عضله باز کننده طویل انگشتان پا(Extensor digitorum longus)
باز کننده دراز شست پا(Extensor hallucis longus)
عضله نازک نی طرفی(Peroneus Tertius)
عضله نازک نی بلند(Peroneus longus)
عضله نعلی(Soleus)
عضله نازک نی کوتاه(Peroneus brevis)
عضله دوقلو
عضله تا کننده دراز انگشتان پا(Flexor digitorum longus)
عضله تا کننده دراز شست پا(Flexor hallucis longus)
عضله ساقی خلفی(Tibialis Posterior)
ستون مهره ها(Spinal column)
عضلات عمل کننده بر ستون مهره ها
عضلات جلوی ستون مهره ها(Prevertebra muscles)
عضلات نردبانی(Scalenes)
جناغی چنبری(دوسر)(Sternocleidomastoid)
عضله گوشه ای(Levator Scapulae)
عضلات مهره ای(Splenius muscles)
عضلات زیر پشت سری(suboccipitals)
عضلات راست کننده ستون مهره ها(Erector Spinae)
عضلات نیم خاری(Semispinalis)
عضله نیم خاری راسی(Semispinalis Capitis)
نیم خاری گردنی(Semispinalis Cervicis)
عضلات حرکت دهنده عمقی و خلفی ستون مهره ها(Deep Posterior muscles)
عضله مربع کمری(Quadratus Lumborum)
عضلات ناحیه شکم(Abdominis)
راست شکمی(Rectus Abdominis)
مایل بزرگ(خارجی)(External Oblique)
عضله مایل کوچک(داخلی)(Internal Oblique)
عضله عرضی شکمی(Transversus abdominis)
عضله سوئز کوچک(Psoas)


شما دوست عزیز میتوانید این مجموعه را پس از ثبت پست الکترونیک خود در کادر پایین و فشردن کلید ( پرداخت و دانلود فایل ) بعد از پرداخت هزینه مربوطه دانلود کنید و براحتی از آن استفاده کنید.
در صورت بروز هر گونه مشکل میتوانید با گردآورنده این مجموعه از طریق ایمیل زیر مکاتبه کنید.
Dosteaziz73@yahoo.com
هادی طاهری


تعداد صفحه: 152
نوع فایل : پاورپوینت(قابل ویرایش)
کاملا تصویری بهمراه توضیحات هر بخش

در صورت نارضایتی نویسنده لینک دانلود حذف میشود.
در صورت نارضایتی شما 50 % مبلغ پرداختی به شما بازگرداننده میشود.
از طرح توجیهی های زیر دیدن فرمائید :


مقاله حرکت شناسی عضلات

قیمت:80000ریال

پاورپوینت حرکت شناسی عضلات

اسلاید حرکت شناسی عضلات


بخشی از مطالب موجود در پاورپونت :

عضله ذوزنقه، عضله تختی است که در ناحیه سطحی بالای پشت قرار دارد،و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس می باشد.
( این عضله دارای چهار قسمت می باشد)
این عضله در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته است و به دو قسمت متوازی الاضلاع کوچک و بزرگ تقسیم
میشود، اما به طور کلی تحت عنوان یک عضله بررسی میشود.
عضله ذوزنقه در قسمت خارجی و خلفی گردن،در زیر قسمت اول ذوزنقه قرار گرفته است و قابل لمس نیست.
این عضله در زیر استخوان کتف قرار دارد و هنگامیکه دست در مقابل مقاومتی به بالای سر برده می شود،در منطقه زیر لبه خارجی کتف قابل لمس می باشد.
این عضله در جلوی سینه و در زیر عضله سینه ای بزرگ قرار دارد و به صورت مستقیم قابل لمس نیست.
این عضله در زیر ترقوه قرار گرفته است،و توسط عضله سینه ای بزرگ پوشیده شده است و قابل لمس نیست.
هماهنگی بسیار موزونی بین حرکت های استخوان های کتف و بازو وجود دارد. به طوریکه حرکات بازو در جهات مختلف باعث حرکات ترقوه و به خصوص کتف می شود.
عضله دالی از عضله های سطحی
بدن می باشد. این عضله سه قسمت است
و به راحتی لمس می شود.
عضله پر قدرتی است و در حفره فوق خاری در زیر بخش دوم ذوزنقه قرار گرفته است و قابل لمس نیست.
عضله بزرگی است و به صورت سطحی در جلوی قفسه سینه قرار گرفته است و قابل لمس می باشد.این عضله به دو بخش جناغی وترقوه ای تقسیم می شود ودر پرتاب ها نقش مهمی ایفا می کند.
این عضله ،عضله کوچکی است که در
قسمت داخلی و بالای استخوان بازو
قرار گرفته است.
این عضله در بخش خلفی
و پایین استخوان کتف قرار گرفته است
و قابل لمس می باشد.
این دو عضله در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و نیز عمل یکسان دارند.ایندو عضله در قسمت سطحی قرار دارند وقابل لمس هستند.(به جز بخش کمی از آنها که در زیرعضله دالی و ذوزنقه قرار دارد.)


عناوین استفاده شده در این پاورپونت :

عضلات بدن انسان
عضلات کمربند شانه (کتف)
حرکات مهم استخوان کتف
عضلات کمربند شانه به دو گروه تقسیم میشود
عضله ذوزنقه(Trapezius)
عضله گوشه ای(Levator scapulae)
عضله دندانه ای بزرگ(دندانه ای قدامی)(Serratus Anterior)
عضله سینه ای کوچک(Pectoralis minor)
عضله تحت ترقوه ای(subclavius)
عضله دالی(Deltoid)
عضله فوق خاری(Supraspinatus)
عضله سینه ای بزرگ(Pectoralis major)
عضله غرابی بازویی(Coracobrachialis)
عضله پشتی بزرگ(Latissimus Dorsi)
عضله گرد بزرگ(Teresmajor)
عضله تحت خاری- گرد کوچک(Infraspinatus-Teresminor)
عضله تحت کتفی(Subscapularis)
عضلات چرخش دهنده سردستی(Rotator cuff)
عضله دوسر بازویی(Biceps)
عضله سه سر بازویی(Triceps)
عضلات آرنج و ساعد(Elbow and forearm)
عضله بازویی زنداعلایی(Brachioradialis)
عضله بازویی قدامی(Brachialis)
عضله درون گرداننده مدور(Pronator Teres)
عضله مربع درون گرداننده(Pronator quadratus)
عضله برون گرداننده کوتاه(Supinator)
عضله سه گوش آرنجی(Anconeus)
عضلات مچ و انگشتان(Wrist and fingers)
عضلات مچ دست
عضله کف دستی طویل(Palmaris longus)
عضله زند اعلایی قدامی(Flexor carpi radialis)
عضله زند اسفلی قدامی(flexor carpi ulnaris)
عضله تا کننده سطحی انگشتان دست(Flexor digitorum superficialis)
عضله زند اسفلی خلفی(Extensor carpi ulnaris)
عضله زند اعلایی خلفی(Extensor carpi radiali longus)
عضله زند اعلایی خلفی کوتاه(Extensor carpiradialis bervis)
عضله باز کننده انگشتان دست(Extensor digitorum)
عضلات ناحیه ساعد
عضله باز کننده دراز شست(Extensor pollicis longus)
عضله باز کننده کوتاه شست دست(Extensorpollicis brevis)
عضله دور کننده دراز شست دست(Abductor pollicis longus)
عضله تا کننده دراز شست دست(Flexor pollicis longus)
عضله باز کننده انگشت سبابه(Extensor indicis)
عضله باز کننده انگشت کوچک دست(Extensor digiti minimi)
عضله تا کننده عمقی انگشتان دست(Flexor digitorm profunds)
عضلات دست
عضله تا کننده کوتاه شست دست(Flexor pollicis brevis)
عضله دور کننده کوتاه شست دست(Abductor pollicis brevis)
عضله آپوزیتور شست(Opponens Pollicis)
عضله نزدیک کننده شست دست(Adductor pollicis)
عضله دور کننده انگشت کوچک(Abduction digiti minimi)
عضله تا کننده کوتاه انگشت کوچک(Flexor digiti minimi brevis)
عضله آپوزیتور انگشت کوچک(Opponens digiti minimi)
عضلات بین استخوانی پشت دستی(Dorsal interossei)
عضلات بین استخوانی کف دستی(Pamar interossei)
عضلات دودی دست(Lumbricales)
گرفتن
عضلات ران(Hip)
عضله سوئز(Psoas)
عضله خاصره ای(Iliacus)
عضله راست قدامی(Rectus femoris)
عضله شانه ای(Pectineus)
عضله خیاطه(Sartorius)
عضله کشنده پهن نیام(Tensor facsia latae)
عضله سرینی بزرگ(Glutes maximus)
عضله سرینی میانی(Glutes medius)
عضله سرینی کوچک(Glutes minimus)
عضله نزدیک کنده بزرگ(Adductor magnus)
عضله نزدیک کننده طویل(Adductor longus)
عضله نزدیک کننده کوتاه(Adductor brevis)
عضله راست داخلی(Gracilis)
گروه عضلات همسترینگ(Hamstring)
عضله نیم وتری(Semitendinosus)
عضله نیم غشایی(Semimembranons)
عضله دو سر رانی(Biceps femoris)
عضلات چرخش دهنده خارجی(Outward rotators)
عضلات زانو(knee)
عضلات عمل کننده بر مفصل زانو
عضلات رانی(Vasti)
عضله رکبی(Popliteus)
عضله دوقلو(Gastrocnemius)
عضله کف پایی(Plantaris)
عضلات مچ پا(Ankle and foot)
عضله ساقی قدامی(Tibialis Anterior)
عضله باز کننده طویل انگشتان پا(Extensor digitorum longus)
باز کننده دراز شست پا(Extensor hallucis longus)
عضله نازک نی طرفی(Peroneus Tertius)
عضله نازک نی بلند(Peroneus longus)
عضله نعلی(Soleus)
عضله نازک نی کوتاه(Peroneus brevis)
عضله دوقلو
عضله تا کننده دراز انگشتان پا(Flexor digitorum longus)
عضله تا کننده دراز شست پا(Flexor hallucis longus)
عضله ساقی خلفی(Tibialis Posterior)
ستون مهره ها(Spinal column)
عضلات عمل کننده بر ستون مهره ها
عضلات جلوی ستون مهره ها(Prevertebra muscles)
عضلات نردبانی(Scalenes)
جناغی چنبری(دوسر)(Sternocleidomastoid)
عضله گوشه ای(Levator Scapulae)
عضلات مهره ای(Splenius muscles)
عضلات زیر پشت سری(suboccipitals)
عضلات راست کننده ستون مهره ها(Erector Spinae)
عضلات نیم خاری(Semispinalis)
عضله نیم خاری راسی(Semispinalis Capitis)
نیم خاری گردنی(Semispinalis Cervicis)
عضلات حرکت دهنده عمقی و خلفی ستون مهره ها(Deep Posterior muscles)
عضله مربع کمری(Quadratus Lumborum)
عضلات ناحیه شکم(Abdominis)
راست شکمی(Rectus Abdominis)
مایل بزرگ(خارجی)(External Oblique)
عضله مایل کوچک(داخلی)(Internal Oblique)
عضله عرضی شکمی(Transversus abdominis)
عضله سوئز کوچک(Psoas)


شما دوست عزیز میتوانید این مجموعه را پس از ثبت پست الکترونیک خود در کادر پایین و فشردن کلید ( پرداخت و دانلود فایل ) بعد از پرداخت هزینه مربوطه دانلود کنید و براحتی از آن استفاده کنید.
در صورت بروز هر گونه مشکل میتوانید با گردآورنده این مجموعه از طریق ایمیل زیر مکاتبه کنید.
Dosteaziz73@yahoo.com
هادی طاهری


تعداد صفحه: 152
نوع فایل : پاورپوینت(قابل ویرایش)
کاملا تصویری بهمراه توضیحات هر بخش

در صورت نارضایتی نویسنده لینک دانلود حذف میشود.
در صورت نارضایتی شما 50 % مبلغ پرداختی به شما بازگرداننده میشود.
از طرح توجیهی های زیر دیدن فرمائید :


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,