دانلود پایان نامه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران


دانلود پایان نامه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران

قیمت:90000ریال

فايل word قابل ويرايش

هدف كلي اين پژوهش مقايسه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه دولتي

بيان مسئله

آموزش و پرورش كشور از طريق فراهم نمودن شرايط ارايه مناسب درس تربيت بدني و ورزش در كليه سطوح تحصيلي سعي دارد به رشد همه جانبه دانش آموزان ازطريق فعاليت هاي جسماني و حركتي كمك نمايد. در همين راستا، بخش تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش تلاش هاي گسترده اي را در اين زمينه انجام داده است. با اين وجود به نظر مي رسد كه اين بخش در دستيابي به اهداف درس تربيت بدني در مدارس با مشكلاتي مواجه است كه باعث شده درس تربيت بدني به نحو مناسبي ارايه و اجرا نشود. عليرغم اهميت و جايگاهي كه درس تربيت بدني و ورزش در سطح جهان و به ويژه كشورهاي توسعه يافته دارد و هر روز از شيوه هاي بهتر و جديدتري براي اجراي مطلوب آن استفاده مي كنند، ولي تحقيقات انجام شده در كشور نشان دهنده وجود مسائل و مشكلات زيادي در راه اجراي مطلوب اين درس در مدارس مي باشد.(23) نداشتن برنامه مشخصي براي دوره هاي مختلف تحصيلي، ارايه اين درس درحد رفع تكليف، كمبود امكانات و فضاهاي آموزشي خاص تربيت بدني، دشواري هاي ويژه دانش آموزان دختر براي شركت مناسب در كلاس درس تربيت بدني، كمبود انگيزه معلمان و غيره تنها بخشي از اين مسائل است. براي رفع اينگونه مشكلات، شايسته است كه عوامل آموزشي موثر بر اجراي درس تربيت بدني در مدارس شناسايي گردد و در جهت بهبود آنها اقدام شود.(7) درس تربيت بدني به دليل مسائل كمي و كيفي جايگاه اصلي خود را در آموزش و پرورش كسب نكرده است. با توجه به نقش اساسي معلمان تربيت بدني و ورزش، اين نكته نبايد فراموش شود كه معلمان ورزش زماني بيشترين كارايي را در مدارس دارا خواهند بود كه مشكلات و مسائل آن ها براي اجراي درس تربيت بدني به حداقل برسد.(22) درس تربيت بدني به دانش آموزان كمك مي كند كه ورزش و فعاليت بدني انجام دهند، تجربه نشان داده است كه دانش آموزان اگر هر روز5/0 تا 1 ساعت ورزش كنند فعاليت هاي ذهني آنها بهتر و باعث بهبود عملكرد تحصيلي آنان مي شود.(3) فعاليت هاي جسماني براي دانش آموزان امكان رشد برنامه حركتي توسعه يافته و آموزش مفاهيم مربوطه در الگوهاي حركتي فضايي و آگاهانه را مي دهد. رشد فعاليت هاي صحيح حركتي موجب عملكرد مناسب فرد بر اساس نوع فعاليت او مي گردد و باعث حل مشكل پايه اي حركتي در دانش آموزان به تناسب فعاليت حركتي بزرگسالان مي گردد.(12) بديهي است كمبود، نقص و يا فقدان هر يك از عوامل باعث اجراي ضعيف و نامناسب اين درس در مدارس مي شود. تاكنون تحقيقي كه مستقيماً به مقايسه وضعيت عوامل مذكور از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني در مدارس خصوصاّ در استان گيلان پرداخته باشد گزارش نشده است. و به نظر مي رسد كه بخشي از عملكرد اين درس كه به آن ها اشاره شده است، با اين متغيرها ارتباط داشته باشد. در پژوهش حاضر نيز سعي شده تا عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي و اجراي صحيح درس تربيت بدني مدارس از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني بازشناسي شود. با توجه به اينكه اين عوامل متعدد بوده و با نگاهي به تحقيقات پيشينه قابل بررسي است ولي ميزان تاثير و دخالت عوامل متعدد بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني مدارس از ديدگاه مديران و معلمين تربيت بدني كه از نزديك شاهد اجراي برنامه هاي درس تربيت بدني هستند مي توانند در برنامه ريزي هاي آينده تربيت بدني مدارس كشور و استان موثر باشد. به هر حال آنچه مسلم است ، عدم شناخت نظرات اين گروه كه در ارتباط مستقيم با ورزش آموزشگاه ها مي باشند، مي تواند مشكلات موجود در درس تربيت بدني را مضاعف نمايد. اين پژوهش به مقايسه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان رشت مي پردازد. پژوهشگر در صدد آن است تا اولاً اطلاعات نسبتاً دقيقي از نظرات دبيران ورزش مرد و زن در دو مقطع تحصيلي و همچنين مديران اين مدارس بدست آورد. و ثانياً با توجه به اين كه امكان دارد مسائل و مشكلات و عوامل موثر در هر مقطع تحصيلي و همچنين در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت باشد. اميد آنكه نتايج حاصله بتواند وضعيت اجراي اين درس را در مدارس مناطق مختلف آموزش و پرورش بهبود بخشد و به برطرف كردن نقاط ضعف آن كمك نمايد.

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

تربيت بدني پديده اي اجتماعي است كه از طريق شركت فرد در فعاليت هاي و تمرينات ذهني و جسمي، زمينه ساز فرآيند تعليم و تربيت انسان در جهت مطلوب مي باشد شكوفايي استعدادها در تمامي ابعاد وجودي، حفظ تندرستي و شادابي و افزايش فضايل اخلاقي و پسنديده الهي را فراهم مي سازد و كيفيت زندگي را در تمامي زمينه هاي فردي و اجتماعي بهبود مي بخشد.(47) به همين دليل يكي از اهداف مهم تربيت بدني در مدارس كمك به دانش آموزان براي كسب تندرستي جسماني و رواني و همچنين پيشگيري از بروز بيماري هاي كم تحركي در آينده است. در دوره هاي مختلف تحصيلي كه دانش آموزان مراحل مهم رشد را از كودكي، نوجواني و جواني زير پوشش آموزش و پرورش كشور مي گذرانند، فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش جزء ضروريات مسلم و اجتناب ناپذير محسوب مي شوند.در همين رابطه، امروزه در سطح جهان با اعتقاد به اينكه درس تربيت بدني و ورزش باعث دست يابي به اهدافي همچون بهبود عملكرد تحصيلي، تقويت ذهني، آمادگي براي يادگيري، بهبود و تسهيل يادگيري، اعتماد به نفس، تقويت روابط شخصي، رفتار مسئولانه، استقلال، حركت ماهرانه، آمادگي جسماني، زندگي فعال و پويا و استفاده موثر از اوقات فراغت مي شود، به اين نتيجه رسيده اند كه فعاليت هاي ورزشي منظم و صحيح براي تمام دانش آموزان از اولويت هاي بسيار مهم و ضروري است (23). لذا حتي الامكان از امكانات مناسبي براي بهبود اجراي اين درس و عملكرد موثر و كارآمد آن بهره مي گيرند. در اين خصوص چگونگي و كيفيت تلاش ها و هزينه هايي كه در اين باره صرف مي شود؛ مانند نيروهاي انساني، وسايل و امكانات، فضاهاي ورزشي و غيره از اهميت خاصي برخوردار است، و بايد مشخص شود كه آيا اين عوامل در دست يابي به اهداف درسي تربيت بدني در مدارس، از بهره وري و كارايي لازم برخوردار بوده اند يا خير؟ شناخت عوامل اصلي اثرگذار بر اجراي اين درس مي تواند به بهبود برنامه ريزي، اجرا و ارزش يابي آن كمك شاياني بنمايد. تحقيقاتي در مورد وضعيت اجراي درس تربيت بدني و بعضي از متغيرهاي مربوط به اين درس در مدارس داخل و خارج كشور انجام گرفته است، كه در اين قسمت به برخي از آن ها كه با متغيرهاي اين تحقيق ارتباط بيشتري دارند، اشاره مي كنيم. در مورد درس تربيت بدني مهدي زاده (1376) در تحقيق خود بر ضرورت ارزش يابي از كار معلم و برنامه هاي تربيت بدني و نظارت و كنترل مستمر بر كار مربيان و معلمان تاكيد كرده است.(74) نتايج حاصل از بررسي صانعي فرد (1386) نشان داد كه از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني درس تربيت بدني از اهميت زياد و خيلي زيادي در مدارس برخوردار است.(47) و همچنين خاوري(1387) نشان داد كه از ديدگاه مديران و معلمان افزايش ميزان سرانه ورزشي مدارس و تدوين كتاب درسي تربيت بدني براي تدريس در مدارس از ضروري ترين اقدام ها براي بهبود وضعيت اجراي درس تربيت بدني است.( 22) همچنين نتايج شعباني بهار و همكاران (1387) بيانگر آن است كه از ديدگاه معلمان تربيت بدني عوامل اهداف آموزشي، برنامه آموزشي، محتواي آموزشي، شيوه تدريس، تخصص معلمين ورزش، تجربه معلمين ورزش، نگرش و ارزش يابي در حد زياد و خيلي زياد بر كيفيت بخش درس تربيت بدني اثرگذار هستند(43). در مورد وسايل، امكانات و تجهيزات درس تربيت بدني جونلا (1968)، سوارز و بورتلا(1974) امكانات و تجهيزات ورزشي را يكي از عوامل بسيار موثر در اجراي برنامه هاي تربيت بدني در مدارس اعلام كردند.(37) علاوه بر اين، در تحقيق جسي كا[1] (2002) فقدان زمان براي دست يابي به نتايج تجهيزات ناكافي، كلاس هاي بزرگ، مسئوليت هاي سنگين تدريس، فقدان توسعه حرفه اي و فقدان حمايت مشورتي از موانع اجراي درس تربيت بدني بوده اند. در اين تحقيق، براستفاده از تسهيلات عمومي جامعه و همكاري بيشتر والدين تاكيد شده است.(90) در نتايج تحقيقي تحت عنوان دانش آموزان دبيرستاني در مورد فعاليت بدني چه مي كنند ؟ كه توسط مي يا هوهپا و دكتر اسكافيلد و همكارانش[2] (2006) در نيوزلند صورت گرفت آمده كه مهم ترين موانع براي شركت در فعاليت هاي ورزشي دختران نبود حمايت اجتماعي برابر و كمبود و غيرقابل دسترس بودن امكانات ورزشي است. شكل و سبك كلاس هاي درس تربيت بدني يكي ديگر از موانع مورد توجه در دختران بود كه بر اساس موانع ذكر شده، راهكارهاي عنوان شده در اين تحقيق شامل افزايش حمايت هاي اجتماعي، افزايش دسترسي و وجود امكانات ورزشي در مدارس، وجود فعاليت هاي برنامه ريزي شده در مدارس و بازسازي ساختار كلاس هاي تربيت بدني است.(97) در نتايج تحقيق نيكل لويس، جيمز دولمن (2006) نوجوانان پسر در سال 2004 نسبت به 1985 به مقدار زيادي از اوقات فراغت خود را به فعاليت هاي جسماني مي پرداختند، ولي در دختران تغييري ديده نشد. گوناگوني فعاليت هاي جسماني از 5%(1985) به 76%(2004) افزايش يافته ولي فعاليت هاي بدني در بعضي از زمينه ها كاهش يافته بود در حالي كه سطوح فعاليت هاي بدني در زمينه هاي ديگر افزايش يافته بود (99). در كشورهاي پيشرفته به دليل وجود امكانات، فن آوري، تجربه، علم و بسياري عوامل ديگر برنامه ريزي ها معمولاً با موفقيت همراه است و به نتايج قابل پيش بيني مي رسد. با توجه به اينكه تربيت بدني دانشي است كه در علوم مختلف ريشه دارد و از دانش هاي متعدد بهره مي گيرد. با گسترش اطلاعات و يافته هاي علمي، متخصصان اين رشته خود را با انبوهي از داده ها و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي روبه رو مي بينند كه كاربرد اين يافته ها مستلزم طبقه بندي و سازماندهي آنها در قلمروهاي تخصصي و مطالعاتي گوناگون است كه به همراه قلمرو مادي با سخت افزاري آن چون امكانات، منابع مالي و غيره مي تواند مفيد واقع شود.(23) شناخت عوامل موثر در بهينه سازي و اجراي صحيح درس تربيت بدني در مدارس به طور نسبي مي تواند در بهبود آموزش درس تربيت بدني در مدارس مفيد واقع شود. با شناخت نقاط ضعف و قوت اجراي اين درس در سطح استان مي توان تغييرات لازم را براي ارايه بهتر درس تربيت بدني بوجود آورد و زمينه اي بهتر براي بكارگيري نيروهاي انساني و منابع موجود فراهم نمود. با مطالعه تحقيقات انجام شده در سطح استان و حتي كشور مشاهده مي شود كه تحقيقات چنداني در زمينه شناخت عوامل موثر در بهينه سازي و اجراي صحيح درس تربيت بدني در مدارس انجام نشده و تحقيقات انجام شده بيش تر به شناخت وضعيت موجود پرداخته است. نتايج اين پژوهش مي تواند اولياء و مسئولين ورزش مدارس كشور و استان را در جهت برنامه ريزي هاي آينده درس تربيت بدني مدارس ياري نمايد.

1-4 اهداف تحقيق

1-4-1 هدف كلي :

هدف كلي اين پژوهش مقايسه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه دولتي ناحيه 1و2 شهر رشت مي باشد.1- Jessica

2- Maya hohepa Msc, Grant schofield ph.d.& et


دانلود پایان نامه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران

قیمت:90000ریال

فايل word قابل ويرايش

هدف كلي اين پژوهش مقايسه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه دولتي

بيان مسئله

آموزش و پرورش كشور از طريق فراهم نمودن شرايط ارايه مناسب درس تربيت بدني و ورزش در كليه سطوح تحصيلي سعي دارد به رشد همه جانبه دانش آموزان ازطريق فعاليت هاي جسماني و حركتي كمك نمايد. در همين راستا، بخش تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش تلاش هاي گسترده اي را در اين زمينه انجام داده است. با اين وجود به نظر مي رسد كه اين بخش در دستيابي به اهداف درس تربيت بدني در مدارس با مشكلاتي مواجه است كه باعث شده درس تربيت بدني به نحو مناسبي ارايه و اجرا نشود. عليرغم اهميت و جايگاهي كه درس تربيت بدني و ورزش در سطح جهان و به ويژه كشورهاي توسعه يافته دارد و هر روز از شيوه هاي بهتر و جديدتري براي اجراي مطلوب آن استفاده مي كنند، ولي تحقيقات انجام شده در كشور نشان دهنده وجود مسائل و مشكلات زيادي در راه اجراي مطلوب اين درس در مدارس مي باشد.(23) نداشتن برنامه مشخصي براي دوره هاي مختلف تحصيلي، ارايه اين درس درحد رفع تكليف، كمبود امكانات و فضاهاي آموزشي خاص تربيت بدني، دشواري هاي ويژه دانش آموزان دختر براي شركت مناسب در كلاس درس تربيت بدني، كمبود انگيزه معلمان و غيره تنها بخشي از اين مسائل است. براي رفع اينگونه مشكلات، شايسته است كه عوامل آموزشي موثر بر اجراي درس تربيت بدني در مدارس شناسايي گردد و در جهت بهبود آنها اقدام شود.(7) درس تربيت بدني به دليل مسائل كمي و كيفي جايگاه اصلي خود را در آموزش و پرورش كسب نكرده است. با توجه به نقش اساسي معلمان تربيت بدني و ورزش، اين نكته نبايد فراموش شود كه معلمان ورزش زماني بيشترين كارايي را در مدارس دارا خواهند بود كه مشكلات و مسائل آن ها براي اجراي درس تربيت بدني به حداقل برسد.(22) درس تربيت بدني به دانش آموزان كمك مي كند كه ورزش و فعاليت بدني انجام دهند، تجربه نشان داده است كه دانش آموزان اگر هر روز5/0 تا 1 ساعت ورزش كنند فعاليت هاي ذهني آنها بهتر و باعث بهبود عملكرد تحصيلي آنان مي شود.(3) فعاليت هاي جسماني براي دانش آموزان امكان رشد برنامه حركتي توسعه يافته و آموزش مفاهيم مربوطه در الگوهاي حركتي فضايي و آگاهانه را مي دهد. رشد فعاليت هاي صحيح حركتي موجب عملكرد مناسب فرد بر اساس نوع فعاليت او مي گردد و باعث حل مشكل پايه اي حركتي در دانش آموزان به تناسب فعاليت حركتي بزرگسالان مي گردد.(12) بديهي است كمبود، نقص و يا فقدان هر يك از عوامل باعث اجراي ضعيف و نامناسب اين درس در مدارس مي شود. تاكنون تحقيقي كه مستقيماً به مقايسه وضعيت عوامل مذكور از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني در مدارس خصوصاّ در استان گيلان پرداخته باشد گزارش نشده است. و به نظر مي رسد كه بخشي از عملكرد اين درس كه به آن ها اشاره شده است، با اين متغيرها ارتباط داشته باشد. در پژوهش حاضر نيز سعي شده تا عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي و اجراي صحيح درس تربيت بدني مدارس از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني بازشناسي شود. با توجه به اينكه اين عوامل متعدد بوده و با نگاهي به تحقيقات پيشينه قابل بررسي است ولي ميزان تاثير و دخالت عوامل متعدد بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني مدارس از ديدگاه مديران و معلمين تربيت بدني كه از نزديك شاهد اجراي برنامه هاي درس تربيت بدني هستند مي توانند در برنامه ريزي هاي آينده تربيت بدني مدارس كشور و استان موثر باشد. به هر حال آنچه مسلم است ، عدم شناخت نظرات اين گروه كه در ارتباط مستقيم با ورزش آموزشگاه ها مي باشند، مي تواند مشكلات موجود در درس تربيت بدني را مضاعف نمايد. اين پژوهش به مقايسه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان رشت مي پردازد. پژوهشگر در صدد آن است تا اولاً اطلاعات نسبتاً دقيقي از نظرات دبيران ورزش مرد و زن در دو مقطع تحصيلي و همچنين مديران اين مدارس بدست آورد. و ثانياً با توجه به اين كه امكان دارد مسائل و مشكلات و عوامل موثر در هر مقطع تحصيلي و همچنين در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت باشد. اميد آنكه نتايج حاصله بتواند وضعيت اجراي اين درس را در مدارس مناطق مختلف آموزش و پرورش بهبود بخشد و به برطرف كردن نقاط ضعف آن كمك نمايد.

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

تربيت بدني پديده اي اجتماعي است كه از طريق شركت فرد در فعاليت هاي و تمرينات ذهني و جسمي، زمينه ساز فرآيند تعليم و تربيت انسان در جهت مطلوب مي باشد شكوفايي استعدادها در تمامي ابعاد وجودي، حفظ تندرستي و شادابي و افزايش فضايل اخلاقي و پسنديده الهي را فراهم مي سازد و كيفيت زندگي را در تمامي زمينه هاي فردي و اجتماعي بهبود مي بخشد.(47) به همين دليل يكي از اهداف مهم تربيت بدني در مدارس كمك به دانش آموزان براي كسب تندرستي جسماني و رواني و همچنين پيشگيري از بروز بيماري هاي كم تحركي در آينده است. در دوره هاي مختلف تحصيلي كه دانش آموزان مراحل مهم رشد را از كودكي، نوجواني و جواني زير پوشش آموزش و پرورش كشور مي گذرانند، فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش جزء ضروريات مسلم و اجتناب ناپذير محسوب مي شوند.در همين رابطه، امروزه در سطح جهان با اعتقاد به اينكه درس تربيت بدني و ورزش باعث دست يابي به اهدافي همچون بهبود عملكرد تحصيلي، تقويت ذهني، آمادگي براي يادگيري، بهبود و تسهيل يادگيري، اعتماد به نفس، تقويت روابط شخصي، رفتار مسئولانه، استقلال، حركت ماهرانه، آمادگي جسماني، زندگي فعال و پويا و استفاده موثر از اوقات فراغت مي شود، به اين نتيجه رسيده اند كه فعاليت هاي ورزشي منظم و صحيح براي تمام دانش آموزان از اولويت هاي بسيار مهم و ضروري است (23). لذا حتي الامكان از امكانات مناسبي براي بهبود اجراي اين درس و عملكرد موثر و كارآمد آن بهره مي گيرند. در اين خصوص چگونگي و كيفيت تلاش ها و هزينه هايي كه در اين باره صرف مي شود؛ مانند نيروهاي انساني، وسايل و امكانات، فضاهاي ورزشي و غيره از اهميت خاصي برخوردار است، و بايد مشخص شود كه آيا اين عوامل در دست يابي به اهداف درسي تربيت بدني در مدارس، از بهره وري و كارايي لازم برخوردار بوده اند يا خير؟ شناخت عوامل اصلي اثرگذار بر اجراي اين درس مي تواند به بهبود برنامه ريزي، اجرا و ارزش يابي آن كمك شاياني بنمايد. تحقيقاتي در مورد وضعيت اجراي درس تربيت بدني و بعضي از متغيرهاي مربوط به اين درس در مدارس داخل و خارج كشور انجام گرفته است، كه در اين قسمت به برخي از آن ها كه با متغيرهاي اين تحقيق ارتباط بيشتري دارند، اشاره مي كنيم. در مورد درس تربيت بدني مهدي زاده (1376) در تحقيق خود بر ضرورت ارزش يابي از كار معلم و برنامه هاي تربيت بدني و نظارت و كنترل مستمر بر كار مربيان و معلمان تاكيد كرده است.(74) نتايج حاصل از بررسي صانعي فرد (1386) نشان داد كه از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني درس تربيت بدني از اهميت زياد و خيلي زيادي در مدارس برخوردار است.(47) و همچنين خاوري(1387) نشان داد كه از ديدگاه مديران و معلمان افزايش ميزان سرانه ورزشي مدارس و تدوين كتاب درسي تربيت بدني براي تدريس در مدارس از ضروري ترين اقدام ها براي بهبود وضعيت اجراي درس تربيت بدني است.( 22) همچنين نتايج شعباني بهار و همكاران (1387) بيانگر آن است كه از ديدگاه معلمان تربيت بدني عوامل اهداف آموزشي، برنامه آموزشي، محتواي آموزشي، شيوه تدريس، تخصص معلمين ورزش، تجربه معلمين ورزش، نگرش و ارزش يابي در حد زياد و خيلي زياد بر كيفيت بخش درس تربيت بدني اثرگذار هستند(43). در مورد وسايل، امكانات و تجهيزات درس تربيت بدني جونلا (1968)، سوارز و بورتلا(1974) امكانات و تجهيزات ورزشي را يكي از عوامل بسيار موثر در اجراي برنامه هاي تربيت بدني در مدارس اعلام كردند.(37) علاوه بر اين، در تحقيق جسي كا[1] (2002) فقدان زمان براي دست يابي به نتايج تجهيزات ناكافي، كلاس هاي بزرگ، مسئوليت هاي سنگين تدريس، فقدان توسعه حرفه اي و فقدان حمايت مشورتي از موانع اجراي درس تربيت بدني بوده اند. در اين تحقيق، براستفاده از تسهيلات عمومي جامعه و همكاري بيشتر والدين تاكيد شده است.(90) در نتايج تحقيقي تحت عنوان دانش آموزان دبيرستاني در مورد فعاليت بدني چه مي كنند ؟ كه توسط مي يا هوهپا و دكتر اسكافيلد و همكارانش[2] (2006) در نيوزلند صورت گرفت آمده كه مهم ترين موانع براي شركت در فعاليت هاي ورزشي دختران نبود حمايت اجتماعي برابر و كمبود و غيرقابل دسترس بودن امكانات ورزشي است. شكل و سبك كلاس هاي درس تربيت بدني يكي ديگر از موانع مورد توجه در دختران بود كه بر اساس موانع ذكر شده، راهكارهاي عنوان شده در اين تحقيق شامل افزايش حمايت هاي اجتماعي، افزايش دسترسي و وجود امكانات ورزشي در مدارس، وجود فعاليت هاي برنامه ريزي شده در مدارس و بازسازي ساختار كلاس هاي تربيت بدني است.(97) در نتايج تحقيق نيكل لويس، جيمز دولمن (2006) نوجوانان پسر در سال 2004 نسبت به 1985 به مقدار زيادي از اوقات فراغت خود را به فعاليت هاي جسماني مي پرداختند، ولي در دختران تغييري ديده نشد. گوناگوني فعاليت هاي جسماني از 5%(1985) به 76%(2004) افزايش يافته ولي فعاليت هاي بدني در بعضي از زمينه ها كاهش يافته بود در حالي كه سطوح فعاليت هاي بدني در زمينه هاي ديگر افزايش يافته بود (99). در كشورهاي پيشرفته به دليل وجود امكانات، فن آوري، تجربه، علم و بسياري عوامل ديگر برنامه ريزي ها معمولاً با موفقيت همراه است و به نتايج قابل پيش بيني مي رسد. با توجه به اينكه تربيت بدني دانشي است كه در علوم مختلف ريشه دارد و از دانش هاي متعدد بهره مي گيرد. با گسترش اطلاعات و يافته هاي علمي، متخصصان اين رشته خود را با انبوهي از داده ها و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي روبه رو مي بينند كه كاربرد اين يافته ها مستلزم طبقه بندي و سازماندهي آنها در قلمروهاي تخصصي و مطالعاتي گوناگون است كه به همراه قلمرو مادي با سخت افزاري آن چون امكانات، منابع مالي و غيره مي تواند مفيد واقع شود.(23) شناخت عوامل موثر در بهينه سازي و اجراي صحيح درس تربيت بدني در مدارس به طور نسبي مي تواند در بهبود آموزش درس تربيت بدني در مدارس مفيد واقع شود. با شناخت نقاط ضعف و قوت اجراي اين درس در سطح استان مي توان تغييرات لازم را براي ارايه بهتر درس تربيت بدني بوجود آورد و زمينه اي بهتر براي بكارگيري نيروهاي انساني و منابع موجود فراهم نمود. با مطالعه تحقيقات انجام شده در سطح استان و حتي كشور مشاهده مي شود كه تحقيقات چنداني در زمينه شناخت عوامل موثر در بهينه سازي و اجراي صحيح درس تربيت بدني در مدارس انجام نشده و تحقيقات انجام شده بيش تر به شناخت وضعيت موجود پرداخته است. نتايج اين پژوهش مي تواند اولياء و مسئولين ورزش مدارس كشور و استان را در جهت برنامه ريزي هاي آينده درس تربيت بدني مدارس ياري نمايد.

1-4 اهداف تحقيق

1-4-1 هدف كلي :

هدف كلي اين پژوهش مقايسه عوامل موثر بر كارايي و بهينه سازي درس تربيت بدني از ديدگاه مديران و معلمان تربيت بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه دولتي ناحيه 1و2 شهر رشت مي باشد.1- Jessica

2- Maya hohepa Msc, Grant schofield ph.d.& et


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,