دانلود مقاله تصویر سازی ذهنی: تجربیات مربیان و پژوهشگران تنیس روی میز چین

دانلود مقاله تصویر سازی ذهنی: تجربیات مربیان و پژوهشگران تنیس روی میز چین


تعداد صفحات:32

در این مقاله که برای رشته های تربیت بدنی و هم چنین روان شناسی نگارش شده است ابتدا در مورد تصویر سازی ذهنی توضیحات و خلاصه ای داده شده است سپس آثار و تجربه استفاده از  تصویر ذهنی بر روی تمرینات تنیس مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.

در ذیل فهرست مطالب و چند قسمت از آن آورده می شود.

دانلود - 5000 تومان

دانلود مقاله تصویر سازی ذهنی: تجربیات مربیان و پژوهشگران تنیس روی میز چین


تعداد صفحات:32

در این مقاله که برای رشته های تربیت بدنی و هم چنین روان شناسی نگارش شده است ابتدا در مورد تصویر سازی ذهنی توضیحات و خلاصه ای داده شده است سپس آثار و تجربه استفاده از  تصویر ذهنی بر روی تمرینات تنیس مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.

در ذیل فهرست مطالب و چند قسمت از آن آورده می شود.

دانلود - 5000 تومان


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,